Інформація клієнту на виконання вимог частини 2  статті 12 Закону України

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ

 

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

А

Найменування: Кредитна спілка «Скарбниця»

Місцезнаходження: 59000, Чернівецька обл., місто Сторожинець, вул. О.Кобилянської,буд.1

Телефон: (03735) 2-29-40, +380505750757

Адреса електронної пошти кредитної спілки: ks.skarb.kredit@gmail.com

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 59000, Чернівецька обл., місто Сторожинець, вул. О.Кобилянської , буд.1

Б

Особа, яка надає посередницькі послуги відсутня.

В

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 15.06.2004р.

Дата запису: 15.06.2004р.

Номер запису: 1 036 120 0000 000265

Г

Інформація щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 15.06.2004р. № 951

Реєстраційний номер 14100341

Серія та номер Свідоцтва КС №247

Дата видачі свідоцтва 15.06.2004р.

Ґ

Інформація щодо наявності в кредитної спілки, права на надання відповідної фінансової послуги:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» АВ № 581584 від 26.12.2011 р. рішення № 3938-Л, строк дії:  04.07.2012р. - 04.07.2017р. 21.07.2015р. розпорядженням № 1783 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг переоформлена на безстрокову.

26.01.2017р. розпорядженням № 162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ліцензія на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки актуалізована шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.  Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Ліцензія «Діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» АЕ №288063 від 20.02.2015 р. рішення №278, строк дії: 20.02.2015р. - 20.02.2020 р. розпорядженням № 1784 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг переоформлена на безстрокову.

26.01.2017р. розпорядженням № 163 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки переоформлена на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.  Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

Д

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг:

- Національний банк України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: 0 800 505 240, електронна пошта:  nbu@bank.gov.ua, веб-сайт https://bank.gov.ua/.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА - ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ - ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ

Згідно пп. 165.1.29. п. 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (надалі – ПК України), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти.

Відповідно до п. 170.4. ст. 170 ПК України, при отримані фізичною особою процентів від спілки за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, кредитною спілкою, як податковим агентом під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів, у строки, визначені ПК України для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПК України (18%), із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані такі доходи.

Згідно п. п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.

Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом/початкову суму.

3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

А

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг – право наявне згідно Договору про споживчий кредит.

Б

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитись від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.

В

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): мінімальний строк дії договору не застосовується.

Г

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Кредитний договір

Позичальник має право достроково розірвати кредитний договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, та інших платежів по цьому Договору якщо вони є. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Якщо Позичальник скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір з дотриманням таких правил:

1) Вкладник зобов’язаний повідомити кредитну спілку про свій намір достроково розірвати договір не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання цього договору;

2) Якщо Договором передбачено перерахунок  нарахованих на Вклад процентів, Вкладник зобов’язаний повернути Спілці надмірно отримані проценти. Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватись:

* шляхом їх внесення до каси кредитної спілки;

* шляхом їх внесення на поточний рахунок кредитної спілки у банку;

* шляхом їх відрахування з грошових коштів за Вкладом, які б мали бути повернуті Вкладнику, згідно умов договору.

3) Кредитна спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов договору упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати, вказаної Вкладником як запланованої дати розірвання договору.

4) Днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання договору вказана Вкладником в повідомленні про дострокове розірвання договору.

Ґ

Порядок внесення змін та доповнень до договору

Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані сторонами, шляхом укладення додаткового договору.

Д

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена.

4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

А

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються згідно Закону України «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

- Національний банк України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: 0 800 505 240, електронна пошта:  nbu@bank.gov.ua, веб-сайт https://bank.gov.ua/.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1,тел.: 279-12-70; info@dpss.gov.ua, https://dpss.gov.ua/

Б

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються при наданні фінансової послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

*Зразки Примірних договорів можна переглянути в актуальній редакції Положення про фінансові послуги КС "Скарбниця". 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 Положення про фінансові послуги кредитної спілки  "Скарбниця" (04.02.2022).....................................

 

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки  "Скарбниця"(19.11.2016)......................................

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(24.02.2017).......................................

  

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(10.06.2017)......................................

 

 

 Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(17.01.2020).....................................

 

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(13.05.2021).....................................

 

  

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця" (13.07.2021р.)..................................

 

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця" (25.10.2021р.)..................................